Klachten

Pedagogische Praktijk Campstede kent  de mogelijkheid om een klacht in te dienen. In de meer dat 20 jarig bestaan van onze praktijk is daar gelukkig nog nooit behoefte aan geweest. Vanuit contractuele verplichtingen met gemeenten zijn we aangesloten bij  Klachtenportaal Zorg.

U kunt contact opnemen met heb via of middels een klachtenformulier dat u kunt downloaden van www.klachtenportaalzorg.nl.

Onvrede over onze zorgverlening kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop we met u of uw kind om zijn gegaan, met de kwaliteit van wat we gedaan hebben of juist niet gedaan hebben en over de kwaliteit van onze informatie of rapportage.

Mocht er sprake zijn van onvrede of van een klacht dan zullen we eerst proberen deze weg te nemen in een gesprek en zo nodig duidelijker afspraken. Wanneer het niet tot een oplossing leidt kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie, zoals dat officieel heet. Wij verwelkomen ook de klagende klant. Zo gewenst geven we u de flyer “Spelregels bij onvrede of een klacht van Klachtenportaal ǀ ZORG” mee.